Polityka prywatności

Ogólne:

Rejestracja nie jest obowiązkowa. Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych (Newsletter).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych:


Każdy użytkownik portalu Klipon.pl ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Na stronach www.klipon.pl, w zakładce Twoje Konto, każdy użytkownik po zalogowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać lub usuwać. Powierzone nam przez użytkowników dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Udostępniania informacji o użytkownikach:

Portal Klipon.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Kontakt:

W przypadku pytań użytkowników dotyczących ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu Klipon.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: admin@klipon.pl


Inne newsy
{innenewsy}