Regulamin

Trwa aktualizacja regulaminu


Art. 1. WSTĘP

1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności zakres działalności serwisu Klipon.pl, zasady korzystania i uczestnictwa w serwisie oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora będącego podmiotem, który prowadzi i zarządza portalem Klipon.pl.
2.Warunkiem korzystania z portalu Klipon.pl jest zapoznanie się z treścią, akceptacja
i przestrzeganie poniższego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej portalu Klipon.pl.
4. Regulamin obowiązuje z chwilą zarejestrowania się użytkownika w serwisie Klipon.pl, a więc po dokonaniu akceptacji Regulaminu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności uzasadniania przyczyny, a dalsze korzystanie z serwisu oznacza dla użytkownika akceptację nowej wersji Regulaminu.
6. Użytkownicy zobowiązani są do regularnego przeglądania treści Regulaminu. W razie braku akceptacji nowej wersji Regulaminu należy zaprzestać korzystania z portalu Klipon.pl.
7. Obok poniższego Regulaminu, w ramach działalności portalu Klipon.pl, dotyczącej ogłaszania i przeprowadzania konkursów, będą funkcjonowały dodatkowe regulaminy dla poszczególnych konkursów, których obowiązek przestrzegania będzie stanowić warunek uczestnictwa w konkursie. Regulaminy te i zasady w nich zawarte będą nadrzędne w stosunku do niniejszegoRregulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu w aktualnej wersji pod adresem http://www.klipon.pl/regulamin.html

Art. 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Klipon.pl jest portalem internetowym, zwanym dalej "Klipon.pl", działającym pod adresem internetowym www.klipon.pl.
2. Klipon.pl jest portalem społecznościowym, w ramach którego zamieszczane są wideoklipy kręcone przez ich autorów, zwanych dalej „Twórcami Teledysków” do utworów muzycznych udostępnianych przez ich autorów, zwanych dalej „Zespołami Muzycznymi” bądź „Wykonawcami” bądź „Autorem Muzyki”.
3. Portal społecznościowy Klipon.pl daje możliwość użytkownikom:

- zakładanie profili użytkownika, do wyboru: firma/grupa filmowa, zespół/twórca muzyki/użytkownik
- udział w konkursach poprzez zamieszczanie na profilu użytkownika i zgłaszanie do konkursu wideoklipów przez ich autorów na portalu Klipon.pl,
- udostępnianie utworów muzycznych przez ich autorów na profilu użytkownika, do których tworzone są przez Twórców Teledysków wideoklipy,
- udział w głosowaniu internetowym, w ramach którego mogą brać udział zarówno zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani użytkownicy portalu,
- dodawanie opinii i komentarzy do wideoklipów, utworów muzycznych, profili użytkownika, artykułów
- komunikację pomiędzy użytkownikami za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej Klipon.pl i komunikatora.
- korzystanie z forum portalu Klipon.pl
Ponadto portal Klipon.pl jest miejscem, w ramach którego reklamodawcy mogą zamieszczać odpłatnie różnego rodzaju reklamy w celach marketingowych – reklamowych lub promocyjnych.

Art. 3. OBJAŚNIENIE POJĘĆ

1. Administrator
2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba prawna lub podmiot nie będący osobą prawną, lecz posiadający zdolność prawną, który jest zarejestrowany na stronie portalu Kpion.pl. użytkownikami portalu mogą być również osoby niepełnoletnie, pod warunkiem uzyskania przez nich zgody od rodziców bądź prawnych opiekunów na korzystanie z serwisu Klipon.pl. Użytkownikiem może być również osoba niezarejestrowana na portalu Klipon.pl, która może korzystać tylko z wybranych usług, takich jak: przeglądanie profili użytkowników, oglądanie wideoklipów, słuchanie zamieszczonej muzyki, czytanie publikowanych artykułów oraz udział w głosowaniu internetowym.
3. Profil użytkownika – strona zarejestrowanego użytkownika zawierająca: zdjęcia użytkownika, teledyski nakręcone przez użytkownika, utwory muzyczne, do których użytkownik ma prawa autorskie bądź pozwolenie lub odpowiednie licencje na ich zamieszczenie na portalu Klipon.pl nadane przez właściciela praw autorskich oraz dane odnośnie użytkownika, zawierające takie informacje jak: imię, nazwisko, pseudonim, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, zainteresowania, krótką charakterystykę itp.
4. Login – nazwa użytkownika, którą użytkownik wybiera w momencie rejestracji,
5. Poczta – elektroniczna skrzynka pocztowa, umożliwiająca użytkownikom serwisu kontaktowanie się i wysyłanie wiadomości,
6. Autor (twórca) utworu muzycznego – zarejestrowany zespół muzyczny bądź wykonawca muzyczny, który umieszcza utwory muzyczne na stronie portalu (do których posiada on prawa autorskie bądź pozwolenie lub odpowiednie licencje nadane przez właściciela praw autorskich) i tym samym udostępnienia go innym użytkownikom w celu nakręcenia teledysku,
7. Autor (twórca) teledysku – zarejestrowany użytkownik portalu Klipon.pl, który zamieszcza nagrane przez siebie wideoklipy do utworów muzycznych zamieszczonych na portalu Klipon.pl,
8. Teledysk – inaczej wideoklip lub klip – krótki film lub animacja stworzona do utworu muzycznego, zwykle obrazująca treść tego utworu lub inna forma wizualizacji muzyki.

Art.4. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W chwili rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu uslug drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora Klipon.pl w celu korzystania z portalu oraz celach marketingowych i promocyjnych.
2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Art. 4. pkt. 1 przez użytkownika następuje poprzez usunięcie konta przez użytkownika Klipon.pl. Jednakże wszystkie zamieszczone przez autora teledyski, wykonane do muzyki pobranej ze strony portalu Klipon.pl, pozostają w zasobach portalu Klipon.pl z możliwością ich dalszego oglądania przez użytkowników portalu i wykorzystywania przez zespół bądź wykonawcę, do którego muzyki teledysk nakręcono zgodnie z przekazanymi licencjami, o których mowa w art. 9 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i dokonywania w nich zmian bądź ich usunięcia w każdym momencie.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bądź jego tymczasowego zablokowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane osobowe
użytkownika budzą wątpliwości co do wiarygodnego ustalenia jego tożsamości bądź złamania regulaminu portalu Klipon.pl lub jakiegokolwiek naruszenia prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego konta użytkownika hasłem i zachowania go w tajemnicy i zobowiązuje się zawiadomić Administratora o wszelkich próbach naruszenia bezpieczeństwa i przypadkach korzystania z jego konta użytkownika przez osoby nieupoważnione. Portal Klipon.pl nie odpowiada za utratę danych przesłanych przez użytkownika, ani za straty, które użytkownik może ponosić w wyniku działania osób trzecich.

Art. 5 ZASADY KORZYSTANIA I UCZESTNICTWA W SERWISIE

1. Użytkownik, który chce korzystać w pełni z zasobów i możliwości portalu musi być zarejestrowany i posiadać jeden z profili użytkownika portalu Klipon.pl - firma/grupa filmowa, zespół/twórca muzyki/użytkownik, na którym może min. zamieścić informacje o sobie, przesłać swoje zdjęcia, podać dane kontaktowe, zamieścić portfolio.
2. Użytkownik zarejestrowany posiadający swój profil użytkownika może udostępniać na nim utwory muzyczne, do których chce, aby inni użytkownicy stworzyli wideoklipy, bądź nie zezwalając na to i korzystając jedynie z promocji zapewnianej przez Klipon.pl
3. Użytkownik zarejestrowany i posiadający swój profil użytkownika może udostępniać na nim teledyski, które stworzył do zamieszczonych na stronie portalu Klipon.pl utworów muzycznych, w ramach danego konkursu, jak i poza nim, jak i inne teledyski, do których ma prawa autorskie i majątkowe bądź pozwolenie od właściciela tych praw na umieszczenie teledysku na portalu Klipon.pl i posiada wszelkie potrzebne do tego celu zgody i licencje.
4. Teledyski, które użytkownik umieścił na swoim profilu mogą być zgłaszane przez niego do konkursów organizowanych przez Klipon.pl po zaakceptowaniu ich regulaminów.
5. Jeden teledysk może brać udział w więcej niż jednym konkursie.
6. Jeden użytkownik może umieścić na swoim profilu więcej niż jeden teledysk i zgłosić je do konkursu/konkursów w tym samym czasie.
7. Umieszczanie teledysków odbywa się poprzez specjalny formularz za pomocą opcji „dodaj teledysk”. Akceptowalne formaty plików filmowych to: FLV, AVI, WMV, MP4, MOV. Rozmiar pojedynczego pliku filmowego nie może przekraczać 100 MB.
8. Umieszczanie utworów muzycznych odbywa się poprzez specjalny formularz za pomocą opcji „dodaj muzykę”. Akceptowalne formaty plików muzycznych to: MP3. Rozmiar pojedynczego pliku muzycznego nie może przekraczać 10 MB.
9. Zespół Muzyczny bądź Wykonawca może nieodpłatnie i bez dodatkowych pozwoleń korzystać z teledysku wykonanego do jego muzyki, w ramach odtwarzacza Klipon.pl, przeklejając znajdujący się pod każdym wideoklipem kod do odtwarzacza i umieszczając go na swoim profilu Klipon.pl albo na innej stronie internetowej lub poprzez przeklejenie linku do podstrony portalu Klipon.pl, na której znajduje się dany wideoklip.
10. Zespół Muzyczny bądź Wykonawca, który chce dysponować plikiem źródłowym teledysku i umieszczać go na innych serwisach internetowych i/lub wykorzystywać go w celach komercyjnych i promocyjnych musi w tej kwestii zdobyć pisemną zgodę od Twórcy Teledysku. Zespół muzyczny bądź wykonawca może poprosić portal Klipon.pl aby mediował w negocjacjach mających na celu ustalenie warunków uzyskania pliku oraz zgody na jego wykorzystywanie.
11. Zespół Muzyczny bądź Wykonawca może uzyskać licencję na korzystanie z pomysłów i scenariusza danego teledysku, podczas kręcenia własnego wideoklipu. Musi w tej kwestii zdobyć pisemną zgodę od Twórcy Teledysku. Zespół muzyczny bądź wykonawca może poprosić portal Klipon.pl aby mediował w negocjacjach mających na celu ustalenie warunków uzyskania zgody na wykorzystywanie pomysłów i scenariusza danego teledysku.
12. Twórca Teledysku może nieodpłatnie i bez dodatkowych pozwoleń umieścić teledysk na swoim profilu na portalu Klipon.pl i udostępniać go w ramach odtwarzacza Klipon.pl, przeklejając znajdujący się pod każdym wideoklipem, kod do odtwarzacza i umieszczając go na innej stronie internetowej lub poprzez przeklejenie linku do podstrony portalu Klipon.pl, na której znajduje się dany wideoklip.
13.Twórca Teledysku, który chce umieszczać plik źródłowy teledysku na innych serwisach internetowych i/lub wykorzystywać go w celach komercyjnych i promocyjnych musi w tej kwestii zdobyć pisemną zgodę od Zespołu Muzycznego bądź Wykonawcy, do którego muzyki wykonał teledysk. Twórca Teledysku może poprosić portal Klipon.pl aby mediował w negocjacjach mających na celu ustalenie warunków uzyskania licencji na muzykę umożliwiającej umieszczanie teledysku na innych serwisach internetowych i jego komercyjnego wykorzystania.
14. Portal Klipon.pl ogłasza konkursy na nakręcenie teledysku do utworu muzycznego, który będzie można wybrać spośród utworów udostępnianych przez Zespoły bądź wykonawców muzycznych. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody.
15. Teledyski biorące udział w konkursach na portalu Klipon.pl muszą być wykonane tylko i wyłącznie do utworów muzycznych udostępnionych na stronie portalu Klipon.pl i znajdujących się w zakładce „Bank muzyki”.
16. Rozstrzygnięcie danego konkursu odbywać się będzie poprzez wyłonienie zwycięzców w drodze głosowania internautów i wyboru dokonywanego przez jury.
17. Szczegółowe zasady każdego konkursu są regulowane w ramach osobnego regulaminu konkursu. Regulamin ten i zasady w nim zawarte są nadrzędne w stosunku do niniejszego Regulaminu.
18. Użytkownik rejestrujący się na portalu Klipon.pl obowiązkowo podaje swoje prawdziwe dane osobowe w polach oznaczonych gwiazdką ”*” w formularzu rejestracyjnym. Pozostałe pola nie wymagają obowiązkowego uzupełnienia.
19. W przypadku wysyłki nagrody użytkownik, który nie uzupełnił pozostałych danych musi w ciągu 14 dni roboczych podać w formularzu następujące dane: „miasto”, „kod pocztowy”, „ulica i numer lokalu”, „województwo”, „kraj”, „telefon komórkowy”.
20. W razie nie wywiązania się z warunków, o których mowa w art. 5 pkt 19 niniejszego Regulaminu, nagroda jest anulowana i przechodzi na innego uczestnika konkursu. Decyzja o anulowaniu nagrody bądź wynagrodzenia nie podlega reklamacji i odwołaniu.
21. Portal Klipon.pl nie odpowiada za jakość, treść, przesłanie, scenografię, uczestnictwo innych osób bądź zwierząt biorących udział w teledysku oraz za inne elementy wchodzące w jego skład, które mogłyby dyskryminować pod względem płci, wieku, wyglądu, zdrowia psychicznego i fizycznego, obrazić dobre imię, uczucia religijne, narodowościowe, rasowe i inne, lub naruszyć prawa autorskie osób trzecich. Wszelkie roszczenia dotyczące treści i jakości teledysku należy dochodzić bezpośrednio u twórcy teledysku, a nie u Klipon.pl.
22. Portal Klipon.pl nie odpowiada za jakość utworów muzycznych ani za treść, przesłanie i inne elementy wchodzące w skład dzieła muzycznego, które mogłyby dyskryminować pod względem płci, wieku, wyglądu, zdrowia psychicznego i fizycznego, obrazić dobre imię, uczucia religijne, narodowościowe, rasowe i inne lub naruszyć prawa autorskie osób trzecich. Wszelkie roszczenia dotyczące treści i jakości utworu muzycznego należy dochodzić bezpośrednio u autora piosenki lub właściciela praw autorskich, a nie u Klipon.pl.
23. Korzystanie z portalu Klipon.pl jest bezpłatne zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników portalu.
24 Użytkownikom portalu Klipon.pl nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania z portalu Klipon.pl, tantiem ani za udzielanie wymaganych licencji, praw i zgód wynikających z niniejszego regulaminu.

Art.6. PRAWA AUTORSKIE DO MUZYKI UMIESZCZANEJ NA KLIPON.PL

1. Zespoły Muzyczne bądź Wykonawcy, umieszczający na stronie Klipon.pl swoje utwory muzyczne, zachowują wszelkie prawa autorskie i majątkowe do swoich nagrań. Poprzez umieszczenie swoich utworów na portalu Klipon.pl Zespoły Muzyczne i Wykonawcy udzielają pozwolenia, a także nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji Administratorowi Klipon.pl na udostępnienie utworu muzycznego na portalu Klipon.pl i jednocześnie udzielają nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji twórcom teledysków na możliwość pobrania utworu w celu tylko i wyłącznie zobrazowania go wideoklipem, a także prawo do przesłania tego wideoklipu na portal Klipon.pl w ramach ogłaszanych na stronie portalu konkursach jak i poza nimi.
2. Zespoły Muzyczne bądź Wykonawcy, udostępniający utwory muzyczne na Klipon.pl, muszą być właścicielami ich praw autorskich bądź posiadać pozwolenie od właściciela praw autorskich (np. od wytwórni muzycznej) na umieszczenie utworu i udzielenia zgód i licencji, o których mowa w art. 6 pkt 1 niniejszego regulaminu, na stronie portalu Klipon.pl
3. W przypadku gdy utwór muzyczny zostanie pobrany przez Twórcę Teledysku w celu zobrazowania go wideoklipem, Zespół Muzyczny bądź Wykonawca udziela portalowi Klipon.pl licencji, praw i zgód, o których mowa w art. 9 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
4. Zespół Muzyczny bądź Wykonawca ma prawo wycofać swoje nagrania z portalu Klipon.pl bądź usunąć cały swój profil, tym samym cofając udzielone zgody i licencje na dalsze pobieranie utworów. Aby to zrobić może skorzystać z narzędzi udostępnionych w tym celu na portalu Klipon.pl bądź wystosować pisemną prośbę wysłaną na adres mailowy admin@klipon.pl. Wiadomość ta musi być wysłana z adresu email, który podany był podczas rejestracji użytkownika na portalu Klipon.pl.
5. Zespół Muzyczny bądź Wykonawca może umieścić na portalu Klipon.pl swoje utwory muzyczne nie zezwalając jednocześnie na obrazowanie ich teledyskiem przez innych użytkowników Klipon.pl lub czasowo wstrzymując na to zgodę. W takim przypadku musi oznaczyć podczas przesyłania utworu lub po jego przesłaniu, za pomocą panelu użytkownika opcji: „nie zezwalam na zobrazowanie tego utworu wideoklipem”.
6. Zgody i licencje, o których mowa w art. 9 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w przypadku zobrazowania utworu muzycznego wideoklipem przez użytkownika Klipon.pl będącego Twórcą Teledysku, obowiązują również gdy utwór, do którego został wykonany teledysk, nie jest dalej udostępniany przez Zespół Muzyczny bądź Wykonawcę na stronie Klipon.pl, a także gdy użytkownik zdążył pobrać utwór przed jego usunięciem przez Zespół Muzyczny bądź Wykonawcę i wygaśnięciem udzielonych wcześniej zgód i licencji, w celu zobrazowania go teledyskiem i może umieści go na stronie portalu Klipon.pl w ciągu 90 dni od momentu usunięcia utworu z „banku muzyki” portalu Klipon.pl.
7. Zgody i licencje, o których mowa w art. 9 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu mogą być cofnięte przez Zespół Muzyczny bądź Wykonawcę, jeżeli teledysk wykonany przez użytkownika Klipon.pl będącego Twórcą Teledysku do utworu udostępnionego przez Zespół Muzyczny bądź Wykonawcę w rażący sposób obraża zespół, bądź któregokolwiek z jego członków, naraża na szwank dobre imię lub markę Zespołu Muzycznego bądź Wykonawcy lub osób trzecich, narusza prawa autorskie osób trzecich, łamie warunki niniejszego regulaminu bądź przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W wymienionych przypadkach zespół aby cofnąć wszelkie zgody i licencje danemu użytkownikowi portalu Klipon.pl powinien wystosować pisemną prośbę wysłaną na adres mailowy admin@klipon.pl. Wiadomość ta musi być wysłana z adresu email, który podany był podczas rejestracji użytkownika na portalu Klipon.pl.

Art.7.PRAWA AUTORSKIE DO TELEDYSKÓW TWORZONYCH NA KLIPON.PL

1 Użytkownik portalu Klipon.pl w chwili pobrania utworu muzycznego staje się „Twórcą Teledysku” i zobowiązany jest do wykorzystania tego utworu, tylko i wyłącznie, w celu stworzenia wideoklipu. Nie wolno mu więc wykorzystywać utworu w żadnym innym celu. Nie wolno udostępniać utworu innym osobom, ani umieszczać go na innych stronach internetowych.
W przypadku zaprzestania prac nad wideoklipem, użytkownik ten zobowiązany jest do usunięcia pobranej muzyki ze wszystkich nośników, na których go przechowywał. W razie niedopełnienia powyższych warunków, użytkownik odpowiada osobiście przed organami ścigania i jednocześnie jego konto na portalu Klipon.pl zostanie zablokowane lub usunięte przez administratora serwisu. Wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku złamania tego punktu regulaminu winny być kierowane bezpośrednio do danego użytkownika, nie zaś do portalu Klipon.pl.
2. Twórca teledysku, który umieszcza dany teledysk na stronie portalu Klipon.pl musi być jego autorem i posiadać pełne prawa autorskie i majątkowe do całości wideoklipu, a także posiadać wszelkie zgody i licencje od osób w nim występujących i innych osób trzecich, których wkład był istotny w powstawaniu wideoklipu, a także innych osób na nim utrwalonych.
3. Twórca teledysku, umieszczając swój wideoklip na portalu Klipon.pl, stworzony do muzyki pobranej z Klipon.pl, zachowuje wszelkie prawa autorskie i majątkowe do swojego działa. W momencie pobrania utworów muzycznych, automatycznie udziela licencji, praw i zgód na rzecz Klipon.pl, o których mowa w art., 9 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, a także pozwolenia na bezpłatne wykorzystanie teledysku w celach promocyjnych, za pośrednictwem playera dostępnego na stronie portalu Klipon.pl przez Zespół Muzyczny bądź Wykonawcę, do którego muzyki teledysk został wykonany w sposób opisany w art. 5 pkt 9 niniejszego Regulaminu.
4. Za autora teledysku uważa się jedną osobę, która jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu Klipon.pl i która umieściła na swoim profilu teledysk, do którego posiada pełnię praw autorskich i majątkowych, a także zgody na wykorzystanie wizerunku osób na nim utrwalonych.
5. Ten sam teledysk może być umieszczony na portalu Klipon.pl, tylko i wyłącznie, przez jednego zarejestrowanego użytkownika. W przypadku, gdy ten sam teledysk jest umieszczany na portalu przez więcej niż jednego użytkownika, wówczas za autora tego teledysku uważa się użytkownika, który umieścił teledysk najwcześniej. Reszta teledysków zostanie przez administratora portalu usunięta.
6. Twórca Teledysku, który go wykonał i umieścił na stronie portalu Klipon.pl ma prawo usunąć swój profil użytkownika z serwisu, ale wszystkie przesłane wcześniej przez niego teledyski, które zostały wykonane do muzyki pobranej z portalu Klipon.pl, będą nadal dostępne w dziale „Teledyski” i na podstronach konkursów, do których zostały zgłoszone przez Twórcę Teledysku na portalu Klipon.pl zgodnie z udzielonymi przez Twórcę Teledysku licencjami, prawami i zgodami, o których mowa w art. 5 pkt 9 niniejszego Regulaminu.

Art. 8. PRAWA AUTORSKIE DO TELEDYSKÓW NIE TWORZONYCH NA KLIPON.PL JAK RÓWNIEŻ INNYCH TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NA KLIPON.PL

1. Prawa autorskie i majątkowe do wszelkie treści umieszczanych przez użytkowników na portalu Klipon.pl nie omówionych w art. 6 i art. 7 niniejszego Regulaminu, takich jak: teledyski umieszczane przez Zespoły Muzyczne bądź Wykonawców nie tworzone za pośrednictwem Klipon.pl, teledyski stworzone przez użytkowników portalu do muzyki innej niż pobrana ze strony Klipon.pl, do której jednak posiadają prawa autorskie i odpowiednie zgody i licencje, treści komentarzy, artykułów przesyłanych przez użytkowników, zdjęć i innych materiałów tekstowych, graficznych, filmowych i muzycznych zachowują w pełni ich twórcy.
2. Użytkownicy przesyłając wszelkie treści opisane w art.8 pkt.1, oświadczają, że są właścicielami praw autorskich i majątkowych do przesyłanych treści, lub posiadają odpowiednie zgody i licencje na umieszczanie tych treści na stronie Klipon.pl. Jednocześnie uznają, że portal Klipon.pl nie odpowiada za przesyłane przez użytkowników treści, a wszelkie roszczenia osób trzecich winne być kierowane bezpośrednio do użytkowników zamieszczających dane treści, nie zaś do portalu Klipon.pl
3. Użytkownicy umieszczający wszelkie treści, o których mowa w art. 8 pkt.1 niniejszego regulaminu udzielają portalowi Klipon.pl nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej i zbywalnej licencji na publikowanie, korzystanie, powielanie i rozpowszechnianie, wykonywanie publiczne niezależnie od formatu, nośnika i sposobu przekazywania wszelkich przesłanych na portal Klipon.pl treści.
4. Licencje udzielane przez użytkownika na rzecz portalu Klipon.pl, o których mowa w art. 8 pkt. 3 niniejszego Regulaminu wygasają w momencie usunięcia przez użytkownika treści, o których mowa w art. 8 pkt 1 niniejszego Regulaminu. Treści można usunąć za pomocą narzędzi służących do tego celu dostępnych na portalu Klipon.pl bądź za pomocą pisemnej prośby wysłanej przez użytkownika na adres mailowy admin@klipon.pl. Wiadomość ta musi być wysłana z adresu email, który podany był podczas rejestracji użytkownika na portalu Klipon.pl.
Art. 9. LICENCJE UDZIELANE PRZEZ TWÓRCÓW MUZYKI I TWÓRCÓW TELEDYSKÓW PORTALOWI KLIPON.PL DO TELEDYSKÓW STWORZONYCH DZIĘKI WSPÓŁPRACY NAWIĄZANEJ NA KLIPON.PL
1. W momencie gdy użytkownik pobiera utwór muzyczny udostępniony przez Zespół Muzyczny bądź Wykonawcę staje się „Twórcą Teledysku”. Teledysk jest „utworem audiowizualnym”, do którego prawa mają zarówno: Twórca Teledysku w zakresie wizualnym, którego jest twórcą i Zespół Muzyczny bądź Wykonawca w zakresie ścieżki dźwiękowej, do której teledysk powstał.
2. W ramach teledysków, które powstały dzięki mechanizmom dostępnym na portalu Klipon.pl (min. udostępnianie muzyki w celu zobrazowania jej przez innych użytkowników teledyskiem, pobierania muzyki w celu wykonania do niej teledysku, przesyłanie teledysków stworzonych do muzyki pobranej z Klipon.pl w ramach konkursów ogłaszanych na portalu Klipon.pl jak i poza nimi) Twórca Teledysku oraz Zespół Muzyczny bądź Wykonawca udzielają na rzecz Klipon.pl nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie, trwającej przez okres 5 lat, a następnie na czas nieokreślony, licencji do korzystania z Teledysku, zarówno jego części wizualnej jak i muzycznej, w tym do korzystania ze wszelkich autorskich i majątkowych praw do Teledysku, z praw do artystycznych wykonań oraz do udostępniania i rozpowszechniania wizerunków osób grających w Teledysku, a także do udzielania dalszych licencji na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w dowolnym systemie, na każdym nośniki w domenie analogowej i cyfrowej
b. wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej i baz danych,
c. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Teledysku w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w ramach strony portalu Klipon.pl, a także innych stron internetowych i serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych w dowolnych formatach oraz w ramach usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem dowolnych systemów i urządzeń takich jak telefony komórkowe, smartphone, komputery stacjonarne i przenośne, tablety i inne urządzenia korzystające ze wszelkich dostępnych technologii przesyłu danych i ich odtwarzania
d. wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych
e. wprowadzanie do obrotu,
f. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa,
g. publiczne wykonywanie,
h. publiczne odtwarzanie za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i cyfrowych takich jak: komputery stacjonarne i przenośne, tablety, telefony komórkowe, smartphone, odtwarzacze MP3 i MP4, odbiorniki telewizyjne i projektory
i. nadawanie i reemitowanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany, przez stacje naziemne, za pomocą satelit, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej również w sposób umożliwiający odbiór za pomocą urządzeń telefonii komórkowej,
2. Twórca Teledysku oraz Zespół Muzyczny bądź Wykonawca wyrażają zgodę do rozporządzanie i korzystanie przez Klipon.pl z opracowań Teledysku, jego części bądź wykorzystania i wprowadzenia zmian do scenariusza oraz na wykonywanie prawa zależnego do Teledysku lub jego części, a także przenosi na Klipon.pl prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do Teledysku.
3. Licencje, prawa i zgody, o których mowa w art. 9 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, są nieograniczone terytorialnie i obejmują okres 5 lat, a po upływie tego czasu przekształcają się w licencje, prawa i zgody udzielone na czas nieokreślony. Należy przez to rozumieć, że po usunięciu profilu użytkownika Twórcy Teledysku i/lub Zespołu Muzycznego bądź Wykonawcy z portalu Klipon.pl, wszelkie licencje, prawa i zgody przekazane Klipon.pl obowiązują nadal zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Po zakończeniu okresu 5 lat obowiązywania licencji, praw i zgód, o których mowa w art. 9 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, Twórca Teledysku i/lub Zespół Muzyczny bądź Wykonawca może dokonać wypowiedzenia udzielonych licencji, praw i zgód w całości, bądź części za pomocą pisemnego wypowiedzenia wysłanego na adres mailowy admin@klipon.pl. Wiadomość ta musi być wysłana z adresu email, który podany był podczas rejestracji użytkownika na portalu Klipon.pl i zawierać pełne dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, a także szczegółowy opis, których teledysków i jakich pozwoleń dotyczy złożone wypowiedzenie. Wiadomość taką należy wydrukować, opatrzyć podpisem, a następnie za pośrednictwem tradycyjnej poczty, wysłać listem poleconym na adres siedziby Klipon.pl.
Co do terminu i skutku takiego wypowiedzenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).Art. 10. PRAWA AUTORKIE DO TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ KLIPON.PL

1. Wszystkie treści znajdujące się na portalu Klipon.pl, które nie są zamieszczane przez użytkowników, należą do lub są licencjonowane przez Klipon.pl oraz podlegają ochronie praw autorskich, praw ochronnych dla znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej Klipon.pl lub licencjodawców Klipon.pl. Znaki towarowe należące do Klipon.pl lub osób trzecich podlegają wykorzystaniu tylko przez osoby uprawnione, nie mogą być natomiast pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane, nadawane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji ani innej eksploatacji bez uprzedniej pisemnej zgody otrzymanej od ich właścicieli bądź osoby do tego uprawnione.
2. Portal Klipon.pl zastrzega wszelkie prawa do swojego logo, wizerunku „Zebry”, wszystkich elementów graficznych, a także mechanizmów wdrożonych na portalu.
3. Na portalu Klipon.pl znajdują się aktywne linki do innych stron i serwisów internetowych nie należących do Klipon.pl. Klipon.pl nie przyjmuje odpowiedzialności za treści ani bezpieczeństwo tych stron i serwisów i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością tych stron i serwisów.

Art. 11. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

1. Wszyscy użytkownicy portalu Klipon.pl są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Wszyscy użytkownicy portalu Klipon.pl są zobowiązani do korzystania z portalu Klipon.pl zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami korzystania.
3. Użytkownicy rejestrujący się na stronie portalu Klipon.pl są zobowiązani do podania prawdziwych danych osobowych, które są wymagane przy rejestracji oraz dodatkowo danych adresowych w przypadku wysłania użytkownikowi nagrody przez Klipon.pl. Zakres danych osobowych wymaganych w powyższych sytuacjach szczegółowo reguluje art. 5 pkt. 19-20 niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownicy portalu Klipon.pl biorący udział w konkursach ogłaszanych przez portal Klipon.pl są zobowiązani do przestrzegania każdego dodatkowego regulaminu dotyczącego poszczególnego konkursu. Regulamin taki znajduje się zawsze pod treścią danego konkursu.

Art. 12. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Zabrania się umieszczania, na portalu Klipon.pl, przez użytkowników utworów muzycznych, teledysków bądź jakichkolwiek innych treści, do których dany użytkownik nie ma praw autorskich bądź pozwolenia od właściciela praw autorskich bądź wymaganych licencji.
2. Zabrania się umieszczania w komentarzach i wszelkich opisach zawartych na stronie Klipon.pl treści wulgarnych, obraźliwych i ogólnie niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski.
3. Zabrania się umieszczania w komentarzach i wszelkich opisach zawartych na stronie Klipon.pl: spamu, reklam produktów, reklam usług, reklam towarów i innych stron internetowych

Art. 13. POLUBOWNE ROZTRZYGIWANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem portalu Klipon.pl rozstrzygane będą przez Klipon.pl i Użytkownika w pierwszej kolejności w sposób polubowny.
2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy użytkownikiem a Klipon.pl, użytkownik zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy z Klipon.pl, która będzie precyzyjnie opisywać istotę sporu oraz określając stały lub tymczasowy sąd polubowny, właściwy dla rozstrzygnięcia sporu, który zostanie wybrany na drodze obustronnych negocjacji pomiędzy użytkownikiem a Klipon.pl z uwzględnieniem interesów obu Stron, w szczególności koszty prowadzenia sprawy przed właściwym sądem polubownym.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy dwoma użytkownikami portalu Klipon.pl, użytkownicy zobowiązują się do rozstrzygnięcia sporu w pierwszej kolejności polubownie między sobą, a następnie w porozumieniu z Klipon.pl w roli mediatora pomiędzy stronami.

Art. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2013 r.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
3. W przypadku rozstrzygania sporu przed sądem powszechnym, sądem dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Klipon.pl.
4. Złamanie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu powoduje zablokowanie bądź usunięcie profilu użytkownika portalu Klipon.pl.
5. Portal Klipon.pl nie gwarantuje użytkownikom nieprzerywalnego dostępu do treści, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników spowodowane przerwami w dostępie do treści zawartych na portalu Klipon.pl
6. Portal Klipon.pl nie gwarantuje użytkownikom, że treści zawarte na portalu są dokładne, kompletne lub wiarygodne i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z używaniem wiedzy opartej na tych treściach
7. Wszystkie roszczenia wysuwane przez osoby trzecie lub ich prawnych przedstawicieli związane z łamaniem prawa przez użytkownika portalu Klipon.pl winny być kierowane tylko i wyłącznie do tego użytkownika, nie zaś do portalu Klipon.pl.
Inne newsy
{innenewsy}